آمریکا با روسیه به دنبال یک سایکس–پیکوی جدید در سوریه است